OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.klenoty-sara.cz

OBJEDNÁVKA

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.klenoty-sara.cz
  jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními
  podmínkami jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 • Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky podle Občanského
  zákoníku ve znění platném od 1.1.2014.
 • Ceny v internetovém obchodě se můžou průběžně měnit. Uvedená cena zboží je platná v okamžiku
  odeslání objednávky. 
 • Okamžikem uzavření kupní smlouvy je potvrzující e-mail, který prodávající zašle kupujícímu nejpozději
  do následujícího pracovního dne po održení objednávky.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných
  údajů a náležitostí.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho
  převzetím.
 • Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými 
  zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění
  pozdějších dodatků a předpisů.
 • Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu a nikdy
  nebudou poskytovány třetím osobám.

NEVYZVEDNUTÁ DOBÍRKA

 • Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník paragraf 544 - 545, zákon č. 40/1964 Sb.) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem převzata, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 120 Kč.
 • Odesláním objednávky SOUHLASÍTE s našimi Obchodními podmínkami a se smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré pohledávky budou postoupeny právní firmě k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.

REKLAMACE

 • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu
  a právním
  řádem platným v ČR.
 • Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení v původním nepoškozeném stavu a s veškerým
  příslušenstvím.
 • Zboží na reklamaci posílejte řádně a bezpečně zabalené. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky.

PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍH

 • Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu
  kupujícího. Při převzetí zboží obdrží kupující ke zboží daňový doklad.
 • Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
 • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek
  odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění
  nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží
  odesláno.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník
  srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 • Při převzetí zásilky je spotřebiteli doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí
  zjištěno mechanické poškození obalu produktu či neúplnost zásilky, je spotřebiteli doporučeno za
  přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto
  skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Spotřebitel tím značně zjednoduší a urychlí
  vyřízení celé věci.
 • Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne,
  musí nepoškozené zboží, bez známek
  užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět
  společně s originálním dokladem o koupi
  v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Rozhodnete-li
  se pro  odstoupení v této lhůtě, prosíme, abyste odeslali dopis (nejlépe email) s textem: "Chci jednostranně
  odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky
  za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis.
  Po obdržení vráceného zboží vám nejpozději do 15 dnů vrátíme zpět odpovídající částku převodem na vaše uvedené číslo bankovního účtu. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na
  náklady odesílajícího zpět.
 • Neposílejte zboží na dobírku! Peníze vracíme zpět na účet.  Doporučujeme Vám zboží pojistit.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den
  odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve
  znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu
  internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 • Účastníci se výslovně dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva
  a povinnosti obchodním zákoníkem.

PLATNÉ PUNCOVNÍ ZNAČKY


NzJjM